sl28Sve osobe mogu biti članovi Sekcije, a maloletni, samo sa dozvolom roditelja ili zakonskog zastupnika. Pravo glasa imaju osobe starije od 16 godina.

Svi zahtevi novih članova za prijem u Sekciju podnose se Upravnom odboru Sekcije u pismenoj formi koji u roku od 30 dana vrši obradu zahteva i utvrđuje ispunjenost uslova za članstvo i o istom obaveštava Skupštinu Sekcije.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština na predlog Upravnog odbora Sekcije i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Gdoišnja članarina u klubu je ___ dinara